14.09.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOPOSAŻENIE PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PIĘCIU ZAWODACH w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

Szczegółowe informacje  >>


Last Updated on 14 września, 2018 by admin_cku