23.11.2018 r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

“Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 10 grudnia 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

Załączniki:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>    .pdf   >>

4. Opis przedmiotu zamówienia – zał_2  >>

5.  Oświadczenia – zał_3     .doc >>    .pdf  >>

6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

8.   Wzór umowy – zał_6 >>

9. Program funkcjonalno-użytkowy >>

 


Last Updated on 29 listopada, 2018 by admin_cku