7.08.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2 i 3 zamówienia

W   wyniku przeprowadzenia     postępowania    o udzielenie    zamówienia    publicznego,     którego przedmiotem jest:  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego” w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”,  Zamawiający unieważnienia postępowanie w części 1, 2 i 3

Pełna treść informacji >>


Last Updated on 7 sierpnia, 2018 by admin_cku