15.10.2018 r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 października 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

Załączniki:

1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>    .pdf   >>

4. Wykaz osób –  zał_2    >>

5.  Oświadczenia – zał_3   >>

6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

10. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.3 – zał_8   >>

11. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.4 – zał_9   >>

12.  Wzór umowy_cz.1 – zał_10   >>

13. Wzór umowy_cz.2 – zał_11   >>

14. Wzór umowy_cz.3- zał_12 >>

15. Wzór umowy_cz.4- zał_13 >>

16. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

17. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>

18. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.3  >>

19. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.4  >>

 


 

Last Updated on 15 października, 2018 by admin_cku