11.10.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

Ogłoszenie wyniku >>

Last Updated on 11 października, 2018 by admin_cku