5.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 14 września 2018 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

Załączniki:

  • Ogłoszenie o zamówieniu – tutaj  >>
  • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy w formacie .doc – tutaj  >>
  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w formacie PDF – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 3 – Oświadczenia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – tutaj  >>
  •  Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na Część 1 zamówienia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 7 – wzór Umowy na Część 2 zamówienia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 8 – wzór Umowy na Część 3 zamówienia – tutaj  >>

 


 

Last Updated on 5 września, 2018 by admin_cku