28.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty w ramach przetargu na roboty budowlane/monitoring/

Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/5/2018

„Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

Szczegóły >>


Last Updated on 28 grudnia, 2018 by admin_cku