13.11.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach

w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 21 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź.

Załączniki:

Ogłoszenie: Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=651856bf-448f-4d8c-955f-a6d320195c36

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – tutaj >>
 2. Załącznik Nr 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 1 zamówienia – tutaj >>
 3. Załącznik Nr 1b – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 2 zamówienia – tutaj >>
 4. Załącznik Nr 1c – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 3 zamówienia – tutaj >>
 5. Załącznik Nr 1d – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 4 zamówienia – tutaj >>
 6. Załącznik Nr 1f – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 6 zamówienia – tutaj >>
 7. Załącznik Nr 1g – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 7 zamówienia – tutaj >>
 8. Załącznik Nr 1h – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 8 zamówienia – tutaj >>
 9. Załącznik Nr 1i – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 9 zamówienia – tutaj >>
 10. Załącznik Nr 1j – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na Część 10 zamówienia – tutaj >>
 11. Załącznik Nr 2a – wzór Umowy na Część 1 zamówienia – tutaj >>
 12. Załącznik Nr 2b – wzór Umowy na Część 2 zamówienia – tutaj >>
 13. Załącznik Nr 2c – wzór Umowy na Część 3 zamówienia – tutaj >>
 14. Załącznik Nr 2d – wzór Umowy na Część 4 zamówienia – tutaj >>
 15. Załącznik Nr 2f – wzór Umowy na Część 6 zamówienia – tutaj >>
 16. Załącznik Nr 2g – wzór Umowy na Część 7 zamówienia – tutaj >>
 17. Załącznik Nr 2h – wzór Umowy na Część 8 zamówienia – tutaj >>
 18. Załącznik Nr 2i – wzór Umowy na Część 9 zamówienia – tutaj >>
 19. Załącznik Nr 2j – wzór Umowy na Część 10 zamówienia – tutaj >>
 20. Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – tutaj >>
 21. Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – tutaj >>
 22. Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  – tutaj >>
 23. Załącznik Nr 6a – wzór Formularza Ofertowego na Część 1 zamówienia – tutaj >>
 24. Załącznik Nr 6b – wzór Formularza Ofertowego na Część 2 zamówienia – tutaj >>
 25. Załącznik Nr 6c – wzór Formularza Ofertowego na Część 3 zamówienia – tutaj >>
 26. Załącznik Nr 6d – wzór Formularza Ofertowego na Część 4 zamówienia – tutaj >>
 27. Załącznik Nr 6f – wzór Formularza Ofertowego na Część 6 zamówienia – tutaj >>
 28. Załącznik Nr 6g – wzór Formularza Ofertowego na Część 7 zamówienia – tutaj >>
 29. Załącznik Nr 6h – wzór Formularza Ofertowego na Część 8 zamówienia – tutaj >>
 30. Załącznik Nr 6i – wzór Formularza Ofertowego na Część 9 zamówienia – tutaj >>
 31. Załącznik Nr 6j – wzór Formularza Ofertowego na Część 10 zamówienia – tutaj >>
 32. Załącznik Nr 7a –Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 1 zamówienia – tutaj >>
 33. Załącznik Nr 7b – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 2 zamówienia – tutaj >>
 34. Załącznik Nr 7c – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 3 zamówienia – tutaj >>
 35. Załącznik Nr 7d – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 4 zamówienia – tutaj >>
 36. Załącznik Nr 7f – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 6 zamówienia – tutaj >>
 37. Załącznik Nr 7g – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 7 zamówienia – tutaj >>
 38. Załącznik Nr 7h – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 8 zamówienia – tutaj >>
 39. Załącznik Nr 7i – Opis Oferowanych Dostaw (OOD)  na Część 9 zamówienia – tutaj >>
 40. Załącznik Nr 7j – Opis Oferowanych Dostaw (OOD) na Część 10 zamówienia – tutaj >>
 41. Załącznik Nr 8 – Wykaz dostaw dla Części 4 – tutaj >>

Last Updated on 18 listopada, 2017 by admin_cku