27.07.2021 r.
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z modernizacją pracowni zawodowej i szkoleniami” realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 9.08.2021 r.  do godz. 10:00 za pomocą miniPortalu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu  >>
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>
  3. Opis przedmiotu zamówienia – zał_1  >>
  4. Formularz ofertowy – zał_2   .doc >>
  5. Oświadczenie wykonawcy – zał_3    .doc >>
  6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji – zał_4   >>
  7. Identyfikator postępowania – zał. 6  >>
  8.   Wzór umowy – zał_5   >>

 

 

Last Updated on 27 lipca, 2021 by admin_cku