Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2020/21

Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym –
wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są organizowane w naszej szkole.

 


SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI


Sesja  letnia 2021

 

Szczegółowy terminarz egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021 —>

Scenariusz wejścia zdających na sale egzaminacyjne – sesja letnia 2021 —>

Wytyczne dot, zachowania zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji   —>

Przypominamy wszystkim uczniom, słuchaczom  i absolwentom przystępującym do egzaminów:
 • „DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU” należy wypełnić osobiście i złożyć u u doradcy zawodowego lub kierownika kierunku  /dotyczy uczniów i słuchaczy Centrum/  w nieprzekraczającym terminie:
  – sesja zimowa – 15.09.2020
  – sesja letnia  7.02.2021

Deklaracja do pobrania:

 •  w wersji edytowalnej .docx  >>
 • w .pdf >>
 •  w szkole  – u doradcy zawodowego lub kierownika kierunku

WAŻNE !

 • na każdy egzamin obowiązkowo należy przyjść co najmniej 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu
 • obowiązkowo należny przynieść dowód osobisty (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość)
 • należy przynieść  niezbędne materiały do pisania – m.in. długopisy z czarnymi wkładami.
 • na egzamin nie wolno wnosić picia, żadnych pomocy dydaktycznych ani urządzeń telekomunikacyjnych
 
Ważne przed przystąpieniem do egzaminów:
 • Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2021/  – sprawdź tutaj
 • Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części  praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021 / – sprawdź tutaj 
 • Przykład strony tytułowej arkusza do części pisemnej egzaminu zawodowego znajduje się tutaj  >>
 • Przykład strony tytułowej arkusza do części praktycznej egzaminu zawodowego znajduje się tutaj >>
 • Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach wg  podstawy programowej 2017  znajdziecie tutaj >>
 • Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

 

Obecnie OBOWIĄZUJĄCE PODSTAWY PRAWNE przy organizacji egzaminów zawodowych  :

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach >>
  /egzamin 2012/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach >>
  /egzamin 2017/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach   >>
  /egzamin 2019/

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
 🙂  🙂  🙂


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –

czyli co każdy zdający  o swoim egzaminie wiedzieć powinien…

Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Nowy egzamin zawodowy umożliwi zdającym potwierdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych w zakresie pojedynczej kwalifikacji, a nie jak dotychczas z zakresu całego zawodu.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz słuchaczy szkół policealnych;
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz szkół policealnych;
 • absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ);

Egzamin zawodowy składa się z:

 • części pisemnej – w formie testu pisemnego, który trwa od 45 do 90 minut w zależności od kwalifikacji. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań
 • części praktycznej – w formie testu praktycznego – który trwa od 120 – 240 minut w zależności od kwalifikacji. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez Zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska z:

  • części pisemnej – minimum 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
  • części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.