Doradztwo zawodowe

Zespół Szkolnych Doradców Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ
w Łodzi zajmuje się:

 • koordynowaniem  działalnością  informacyjno – doradczą w  szkole,
 • systematycznym diagnozowaniem zapotrzebowania słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 • wzmacnianiem konkurencyjności uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz ich aktywizacją na rynku pracy;
 • współpracą sektora edukacyjnego z sektorem przemysłu i usług;
 • wyrównywaniem szans na rynku pracy osób potrzebujących pomocy przy poruszaniu się po rynku pracy;
 • współpracą z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły;
 • współpracą z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

Oferta dla uczniów, słuchaczy i absolwentów:

 • wszechstronne doradztwo zawodowe skierowane do uczniów, słuchaczy i absolwentów chcących skorzystać z doradztwa zawodowego np. aktualizacja dokumentów aplikacyjnych (prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail:  doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl  w celu uzgodnienia terminu);
 • warsztaty i konsultacje grupowe (m.in. z zagadnień doskonalenia umiejętności interpersonalnych); prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych;
 • bank ofert pracy, praktyk i staży zawodowych;
 • baza CV poszukujących pracy uczniów, słuchaczy  i absolwentów;
 • informacje o firmach i zasadach rekrutacji;
 • informacje o programach edukacyjnych, unijnych,  kursach i innych;
 • Targi pracy, spotkania z pracodawcami.

Oferta dla pracodawców:

 • zamieszczanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy (strona www, teren szkoły, szkolna baza ofert pracy);
 • współpraca pod kątem pozyskiwania kandydatów o określonych kwalifikacjach;
 • kompletowanie informacji o firmach;
 • organizacja prezentacji firm na terenie uczelni;
 • organizacja spotkań rekrutacyjnych na terenie szkoły.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług . Napisz >>
Parter, pokój nr 16