CRE WŁ w Łodzi jest realizatorem grantu  w ramach programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój!

Tytuł projektu
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Numer projektu (wniosku): 42/F3/2023
Okres realizacji: 1.03.2023-30.06.2023
Wartość projektu: 106 140,00 zł
Kwota dofinansowania: 106 140,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 89 454, 79 zl.

Realizator projektu: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

Cel projektu: 

Cele odnoszą się do dwóch aspektów: wsparcia kadry CRE WŁ w Łodzi w zakresie podniesienia umiejętności nauczycieli szkół i przedszkoli w pracy zdalnej oraz doskonalenia kompetencji i wsparcia nauczycieli prowadzących edukację, z elementami nauki zdalnej, w przedszkolach i szkołach. Prowadzone wsparcie będzie dostosowane do specyficznych potrzeb odbiorców.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach grantu objęty zostanie LIDER, a następnie w pierwszej kolejności 12 nauczycieli CRE WŁ w Łodzi, a docelowo nauczyciele przedszkoli i szkół zarówno publicznych, jaki niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wszystkich typów (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia, z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Ogółem w ramach grantu zaplanowano objęcie wsparciem 144 nauczycieli oraz 12 osób kadry CRE i Lidera.

Last Updated on 16 czerwca, 2023 by admin_cku