KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W ŁODZI

Szkoła powstała 1.09 1967 r. pod nazwą Państwowa Szkoła Pracowników Socjalnych w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 263.
Od 1.01.1993r. zmieniła się nazwa szkoły. Zostaliśmy mianowani Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych w Łodzi z siedzibą na ul. Snycerskiej 8.
Z dniem 1.10.2005 r. na bazie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych powołano Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi


KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W ŁODZI
kształci w systemie dziennym i zaocznym.
O przyjęcie do szkoły  mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny
Nauka trwa 3 lata

 

 

  Działamy na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. U. nr 61, poz.544) w sprawie Kolegiów Pracowników Służb Społecznych – po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 27.06.2005 r. (DPS-VI-41110-JLM/05) przez Ministra Polityki Społecznej wniosku Marszałka Województwa Łódzkiego o utworzenie publicznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych.
Program Kolegium opracowany został w oparciu o standardy ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. nr 62, poz.555) w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.
Kolegium w trakcie trzyletniej nauki zapewnia praktyki w wiodących instytucjach realizujących pracę socjalną w zakresie rozwiązywania problemów i kwestii społecznych.
Absolwent Kolegium Pracowników Służb Społecznych otrzymuje dyplom ukończenia kolegium uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a po zdaniu egzaminu licencjackiego w uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium – tytuł licencjata, co rozszerza możliwości zatrudnienia w różnych jednostkach i instytucjach nie tylko w  kraju, ale również za granicą.
Po ukończeniu Kolegium absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do profesjonalnego wykonywania zadań pracownika socjalnego, tj. udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:      

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Wykaz typów instytucji, w których mogą znaleźć zatrudnienie pracownicy socjalni:

* Ośrodki Pomocy Społecznej,
* Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
* Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,
* Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
* Domy Pomocy Społecznej,
* Środowiskowe Domy Samopomocy,
* Domy Kombatantów,
* Warsztaty terapii zajęciowej,
* Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: Domy Dziecka,
* Świetlice środowiskowe,
* Szpitale,
* Ośrodki penitencjarne,
* Organizacje i stowarzyszenia samopomocowe,
* Fundacje i stowarzyszenia
* Instytucje charytatywne
* Zakłady pracy i inne instytucje.

 

Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 

Zapoznaj się z warunkami rekrutacji   >>