Projekt UE wygraj swoją przyszłość

 • 19.11.2018 r.

  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest:

  Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz
  z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

  Znak postępowania  Projekt/CKU/XI/D/1/2018

  Ogłoszenie wyniku   >>


   

 • 13.11.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz
  z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

  Znak postępowania  Projekt/CKU/XI/D/1/2018

  Szczegółowe informacje >>

   


   

 •  8.11.2018 r.

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
  dotycząca wyjaśnień dla postępowania: doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

  Znak postępowania „Projekt/CKU/XI/D/1/2018”

  Załącznik:
  Informacja dla wykonawców z dnia 08.11.2018  >>


 • 6.11.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę szkoleniową w projekcie.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 listopada 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl    z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek CKU SWŁ w Łodzi”

  Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147588

   


   

 • 2.11.2018 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Dostawę – doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt: „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego   Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej   XI  Edukacja,  Kwalifikacje,  Umiejętności Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b8573dc-75ae-415d-a4da-66b9c8c82a93

  Ofertę wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 13.11.2018 do godz. 11.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  • Ogłoszenie o zamówieniu – tutaj    >>
  • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)– tutaj  >>
  • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy w formacie .doc – tutaj  >>    oraz  w formacie  .pdf – tutaj >>
  • Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 3 – Oświadczenia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na Część 1 zamówienia  /programator HiPro2/ – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 7 – wzór Umowy na Część 2 zamówienia /stołek obrotowy/ – tutaj  >>
  • Załącznik nr 8 – wzór umowy na Część 3 zamówienia /krzesło dla operatora lekarza/ – tutaj >>

   


   

 • 23.10.2018 r.

  Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na zakup doposażenia pracowni do ćwiczeń przedklinicznych kierunku Higienistka Stomatologiczna, pracowni komputerowego doboru aparatów słuchowych dla kierunku Protetyk Słuchu

  Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia dla części 1, 2,3: – Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
  XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

  Termin składania ofert:  29.10.2018 r.  na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  W załączeniu:

  • Opis przedmiotu zamówienia  >>
  • Zapytanie ofertowe >>
  • Wartość szacunkowa zamówienia >>


 • 28.06.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 6 lipca 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
  z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

  Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121787

 • 19.06.2018 r.

  Dodatkowa rekrutacja uczestników na staż u pracodawców

  Rozpoczynamy dodatkową rekrutację na staże zawodowe u pracodawców.  Rekrutacja uczestników projektu trwa od 19 do 25 czerwca br. W rekrutacji mogą wziąć udział słuchaczki i słuchacze I klas.
  Osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna złożyć dwa dokumenty:

  1. wykaz akcji na rzecz środowiska lokalnego, w których uczestniczyła w ciągu ostatnich dwóch lat
  2. list motywacyjny zawierający listę argumentów za udziałem w projekcie, jakie korzyści przyniesie udział w projekcie

  Dokumenty należy składać do 25 czerwca br., w siedzibie biura projektu, w pokoju 15 lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z dopiskiem Biuro projektów.

  Załączniki:

  • ogłoszenie o rekrutacji 2018  >>
  • opis staży  >>
  • kryteria rekrutacji 2  >>


 • 18.06.2018 r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty

  W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni ćwiczeń przedklinicznych ofertę złożyła firma „TOMEK” Zbigniew Tomasiewicz.