Projekt UE modernizacja pracowni zawodowych

 • 28.12.2018 r. Informacja o wyborze oferty w ramach przetargu na roboty budowlane/monitoring/

  Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/5/2018

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Szczegóły >>


 • 10.12.2018 r.Informacja z otwarcia ofert dla Wykonawców biorących udział w przetargu na roboty budowlane/monitoring/

  Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/5/2018

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Szczegóły >>

   


 • 28.11.2018 r.

  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ogłoszenie wyniku dla części 2  >>


   

 • 23.11.2018 r.Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 10 grudnia 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>    .pdf   >>

  4. Opis przedmiotu zamówienia – zał_2  >>

  5.  Oświadczenia – zał_3     .doc >>    .pdf  >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.   Wzór umowy – zał_6 >>

  9. Program funkcjonalno-użytkowy >>

   


 • 22.11.2018 r.Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu na roboty budowlane znak Projekt/CKU/RB/4/2018

  Szczegóły  >>


   

 • 13.11.2018 r.OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ogłoszenie wyniku dla części 1, 3 i 4  >>


   

 • 30.10.2018 r.Informacja z otwarcia ofert 

  oznaczenie sprawy Projekt/CKU/RB/4/2018
  Postępowanie, którego przedmiotem jest: „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”.

  Szczegółowe informacje >>


 • 15.10.2018 r.Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury – dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne.”

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 października 2018 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

  Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu  >>

  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/  >>

  3.  Formularz ofertowy – zał_1   .doc >>    .pdf   >>

  4. Wykaz osób –  zał_2    >>

  5.  Oświadczenia – zał_3   >>

  6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał_4   >>

  7.  Pełnomocnictwo – zał_5   >>

  8.  Opis Przedmiotu Zamówienia_cz.1 – zał_6   >>

  9.  Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.2 – zał_7   >>

  10. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.3 – zał_8   >>

  11. Opis Przedmiotu Zamówienia_ cz.4 – zał_9   >>

  12.  Wzór umowy_cz.1 – zał_10   >>

  13. Wzór umowy_cz.2 – zał_11   >>

  14. Wzór umowy_cz.3- zał_12 >>

  15. Wzór umowy_cz.4- zał_13 >>

  16. Dokumentacja projektowa _cz. 1    >>

  17. Dokumentacja_projektowa_cz.2:

  • Decyzja bud_cz_2    >>
  • Projekt budowlano  – wykonawczy  >>
  • Projekt budowlany architektura sala gimnastyczna_cz_2    >>
  • Projekt sala gimnastyczna architektura_2    >>
  • Projekt budowlany cz. elektryczna_cz_2    >>
  • Sala gimnastyczna projekt elektryczny_2    >>
  • Przedmiar cz_2    >>
  • Specyfikacja techniczna projekt budowlany_2    >>
  • Specyfikacja techniczna przebudowa budynku_2    >>

  18. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.3  >>

  19. Program Funkcjonalno-użytkowy _ cz.4  >>

   


   

 • 11.10.2018 r.OGŁOSZENIE WYNIKU PRZEPROWADZENIA  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne”

  Ogłoszenie wyniku >>