Nowoczesne pracownie zawodowe technik farmaceutyczny

PROJEKT UE   “Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych”

Województwo Łódzkie – Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi w okresie od 01.10.2021 roku do 31.10.2022 roku realizuje projekt

pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników farmaceutycznych
w ramach
umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0005/20-00

Cele projektu: podniesienie jakości kształcenia słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz kompetencji zawodowych i metodycznych 20 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez:

  • doposażenie 5 pracowni zawodowych w środki dydaktyczne zgodnie z PPKZ zbliżających organizację procesu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy,

  • modernizację 3 pracowni zawodowych do wykorzystania nowego wyposażenia

  • organizację dwóch szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania zakupionego doposażenia oraz rozwijania kompetencji priorytetowych dla zawodów ochrony zdrowia

  • organizację stażu dla nauczycieli w aptece

Grupy docelowe:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia dla Techników farmaceutycznych w CKU (nauczycieli/ek), 13 nauczycieli/ek (9K/4M) oraz 7(5K/2M) nauczycieli/ek z kierunków; higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik masażysta, technik elektroradiolog (1-2 nauczycieli/ek z kierunku).

Nauczyciele , którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.

Projekt został przygotowany na podstawie diagnozy opracowanej przez szkołę, w porozumieniu z pracodawcami.

Potrzeba realizacji projektu wynika z braku:

– wystarczających środków własnych na modernizację i doposażenie pracowni zawodowych
w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i adekwatność do potrzeb SŁ, jak też na doskonalenie się nauczycieli. Konsekwencją jest brak możliwości uatrakcyjniania oferty edukacyjnej bez odpowiedniej infrastruktury i spełnienia oczekiwań nie tylko potencjalnych uczniów, ale przede wszystkim pracodawców.

– wystarczających środków własnych na sfinansowanie kursów, szkoleń niezbędnych do efektywnej realizacji procesu kształcenia zawodowego, w pełni odpowiadającego potrzebom
i oczekiwaniom pracodawców, nieodpowiadające aktualnym/przyszłościowym potrzebom rynku pracy kompetencje zawodowe, brak umiejętności wykorzystania nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia, trudności w doborze materiałów pozwalających na rozwijanie u słuchaczy kompetencji oczekiwanych na rynku pracy, właściwych dla zawodów ochrony zdrowia; brak wiedzy o obecnych warunkach pracy w aptece otwartej.

 

Treść dostępna również w formie pdf >>