Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Symbol cyfrowy zawodu: 712618

 

Kwalifikacja:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie  kwalifikacji  Monter sieci i instalacji sanitarnych

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się  w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka  w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

WAŻNE:  Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent
kursu w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej:

  • po ukończeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  • uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego