Technik mechatronik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Symbol cyfrowy zawodu: 311410

 

Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji ELM.03.  i  ELM.06.
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z obu kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy Technik mechatronik


Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się  w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka  w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

I. W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:


1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.


II. W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:


1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.