Technik handlowiec

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Symbol cyfrowy zawodu: 522305

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji HAN.01. i  HAN.02.
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z obu kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł zawodzie Technik Handlowiec


Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne
i odbywają się w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.


Nauka w systemie zaocznym
– w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie Technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


I. W zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:


1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.


II. W zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:


1) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
2) organizowania i prowadzenia działań handlowych;
3) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

WAŻNEMożliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent kursu w zawodzie Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik księgarstwa HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.