Technik archiwista

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Symbol cyfrowy zawodu: 441403

 

Kwalifikacje:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,  organizowanego w naszej szkole.

Absolwent, który :
– uzyskał świadectwa ukończenia  kwalifikacji AU.63.  i  AU.64.
– posiada  lub uzupełni minimum wykształcenie średnie  
– zda państwowy egzamin z obu kwalifikacji

otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy Technik archiwista

 

Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są bezpłatne i odbywają się  w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Nauka  w systemie zaocznym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest skierowany do osób, które chcą:

– zdobyć nowy zawód

– uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

– zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

– podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

– uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

– podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

 

Absolwent kursu w zawodzie  Technik archiwista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1. W zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:


1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
4) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego.


2. W zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:


1) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej;
2) opracowywania dokumentacji audiowizualnej;
3) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.