Terapeuta zajęciowy

Zdjęcie pochodzi z zajęć w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rudzka

 

Grupa zawodowa z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom

 

KwalifikacjaMED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Cyfrowy symbol  zawodu: 325907

 

Czas trwania nauki: 4 semestry

 

Tryb kształcenia:
stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy

 

Uwaga, w sprawie szczegółowych terminów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem – nr (42) 654 30 20


Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Terapeuta zajęciowy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej: możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.


Potencjalne miejsca pracy:

– placówki rehabilitacji
– szpitale
– sanatoria
– domy dziecka
– domy dziennego pobytu,
– domy pomocy społecznej
– kluby seniora
– pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.


W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym