Technik archiwista

Grupa zawodowa z BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ (EKA)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – V  poziom


Kwalifikacje:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Każda z dwóch kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem zawodowym organizowanym w naszej szkole

 

Cyfrowy symbol zawodu: 441403

 

Czas trwania nauki: 4 semestry


Tryb kształcenia:
zaoczny :  zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 

Zapisz się on-line, resztę dokumentów doniesiesz później  >>

 

Uwaga, w sprawie szczegółowych terminów zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem – nr (42) 654 30 20

 

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym.
Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt, coraz częściej w formie komputerowej.
Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają różnego rodzaju dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają właśnie archiwiści.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatne egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik archiwista /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 


Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Technik archiwista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1. W zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:


1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
4) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego.


2. W zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:


1) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej;
2) opracowywania dokumentacji audiowizualnej;
3) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

 

Potencjalne miejsca pracy:

– archiwa państwowe
– archiwa gromadzące zbiory dokumentów historycznych
– archiwa niepaństwowe
– archiwa zakładowe
– składnice akt różnych instytucji, urzędów państwowych i samorządowych (np. w muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych itp.)
– własna działalność  gospodarcza