Pracownik socjalny

O przyjęcie do szkoły  mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny.

Nauka w Kolegium

w trybie dziennym jest bezpłatna
w trybie zaocznym – płatna


Czas trwania nauki
:  6 semestrów

 

Tryb kształcenia:
– stacjonarny  dzienny
– zaoczny:  zajęcia w soboty i niedziele

 

Absolwent Kolegium Pracowników Służb Społecznych otrzymuje dyplom ukończenia kolegium uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a po zdaniu egzaminu licencjackiego w uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium – tytuł licencjata, co rozszerza możliwości zatrudnienia w różnych jednostkach i instytucjach nie tylko w  kraju, ale również za granicą.

Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.:

  • ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
  • prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych (w czasie pełnienia obowiązków służbowych),
  • raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy)

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej i realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

 

Potencjalne miejsca pracy, w których mogą znaleźć zatrudnienie pracownicy socjalni:


* Ośrodki Pomocy Społecznej,
* Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
* Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,
* Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
* Domy Pomocy Społecznej,
* Środowiskowe Domy Samopomocy,
* Domy Kombatantów,
* Warsztaty terapii zajęciowej,
* Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: Domy Dziecka,
* Świetlice środowiskowe,
* Szpitale,
* Ośrodki penitencjarne,
* Organizacje i stowarzyszenia samopomocowe,
* Fundacje i stowarzyszenia
* Instytucje charytatywne
* Zakłady pracy i inne instytucje