Opiekunka środowiskowa

Grupa zawodowa z BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom


KwalifikacjaSPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych


Symbol cyfrowy zawodu: 341204


Czas trwania nauki: 2 semestry


Tryb kształcenia:
– zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Opiekunka środowiskowa działa w pełni niestacjonarnie, na określonym terenie, docierając do osób, które potrzebują pomocy lub wsparcia. Podstawowe miejsce pracy opiekuna środowiskowego to dom podopiecznego lub różnego rodzaju instytucje opiekuńcze: domy pomocy społecznej, domy samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itp. Współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, a także organizacjami i fundacjami, które prowadzą działalność o podobnym charakterze.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka środowiskowa /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Opiekunka środowiskowa społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
3) pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Potencjalne miejsca pracy:

–  domy i ośrodki pomocy społecznej

–  środowiskowe domy pomocy społecznej,

–  warsztaty terapii zajęciowej,

–  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

–  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

–  zakłady opiekuńczo-lecznicze,

–  własna działalność gospodarcza