Opiekunka dziecięca

Grupa zawodowa z BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom

 

Kwalifikacja: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Czas trwania nauki: 4 semestry

Tryb kształcenia:
– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy – zajęcia weekendowe

 

Opiekunka dziecięca  to zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą.
Opiekunka dziecięca sprawuje pieczę nad rozwojem swoich podopiecznych: organizuje zabawy edukacyjne – pozwalające im odnaleźć pasje i zainteresowania, zachęca ich do większej samodzielności na co dzień. Profesjonalne opiekunki znają odpowiednie techniki i metody wychowawcze, dzięki którym potrafią zaktywizować dzieci – również te zamknięte w sobie i małomówne. Potrafią zaangażować je do wspólnych zabaw z rówieśnikami i zachęcić do przełamywania nieśmiałości.


W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka dziecięca /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Opiekunka dziecięca  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.


Potencjalne miejsca pracy:

– żłobki
– przedszkola
– domy małego dziecka;
– sanatoria
– dziecięce oddziały szpitalne
– placówki opiekuńczo – wychowawcze
– środowisko domowe dziecka