Opiekun w domu pomocy społecznej

Grupa zawodowa z BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom


Kwalifikacja: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Symbol cyfrowy zawodu: 341203


Czas trwania nauki: 4 semestry


Tryb kształcenia:
– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy

 

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki, którzy zwracają się do niego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia.  Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą.
Rolą opiekuna jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami placówki. Przykładowe, konkretne obowiązki na tym stanowisku to: towarzyszenie podczas spacerów, karmienie, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, robienie zakupów i asystowanie przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej współpracuje również z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego. Poza tym opiekun w domu pomocy społecznej utrzymuje relacje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których zadaniem jest rozwiązywanie wielu problemów podopiecznych.

 

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

W trakcie nauki nie kupujecie żadnych narzędzi ani materiałów.

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) diagnozowania stanu biopsychospołecznego;
2) zapewnienia opieki;
3) utrzymywania sprawności i aktywizowania do samodzielności życiowej.

 

Potencjalne miejsca pracy:

– domy pomocy społecznej
– specjalistyczne ośrodki pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
– instytucje opiekuńcze
– środowiskowe domy samopomocy
– ośrodki wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi
– własna działalność gospodarcza