Opiekun osoby starszej

Grupa zawodowa z BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziom


KwalifikacjaSPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


Symbol cyfrowy zawodu: 341202


Czas trwania nauki: 4 semestry


Tryb kształcenia:
– stacjonarny dzienny
– stacjonarny wieczorowy – zajęcia weekendowe

 

Opiekun  osoby starszej to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

 

Potencjalne miejsca pracy:

– domy dziennego pobytu
– domy pomocy społecznej
– domy spokojnej starości
– sanatoria
– ośrodki opiekuńczo – lecznicze
– świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym w ich miejscu zamieszkania