Asystent osoby niepełnosprawnej

Grupa zawodowa z BRANŻY POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)   – IV  poziomKwalifikacja: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Cyfrowy symbol zawodu: 341201

Czas trwania nauki: 2 semestry

Tryb kształcenia:
– zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele co 2 tygodnie

 

W trakcie nauki zapewniamy:


1. profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne – nauka bezpłatna w całym cyklu kształcenia
2. wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym,
3. naukę nastawioną na praktykę, dzięki czemu od razu po zdaniu egzaminu możecie rozpocząć pracę w zawodzie,
4. pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych,
5. bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej /część pisemna i praktyczna/
6. wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne zdajecie w naszej szkole – jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym

 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) planowania, wraz z osobą z niepełnosprawnością lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością;
3) wsparcia osoby z niepełnosprawnością w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
4) udzielania pomocy osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.


Potencjalne miejsca pracy:

– jednostki organizacji pomocy społecznej

– ośrodki i domy pomocy społecznej, oddziały PCK

– instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

– placówki poradnictwa rodzinnego, szpitale specjalistyczne

– środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej