Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy –

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że słuchacz, który zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

Porównanie zawodów ze wspólną kwalifikacją – fryzjer i technik usług fryzjerskich

 Źródło: Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie fryzjer, CKE, Warszawa 2012

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minimalna liczba godzin kształcenia na  kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie może przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie


Absolwent, który posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie ((jedną, częściej dwie lub nawet trzy – K1, K2, K3)  otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Osoba, która nie uzupełni odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Zawody jednokwalifikacyjne, których jest 98, to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Zawody dwukwalifikacyjne (72) i zawody trójkwalifikacyjne (23) dominują głównie w technikach i w szkołach policealnych.

Last Updated on 18 lipca, 2013 by admin_cku