09.06.2022

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków”

Szkolenia nauczycieli kierunków: technik automatyk

Nauczycieli kierunku technik automatyk oraz kierunków pokrewnych zapraszamy do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu trwa od 09 czerwca do 19 czerwca br.

W rekrutacji mogą wziąć udział nauczyciele kierunku automatyk oraz kierunków pokrewnych.


Osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna złożyć dokumenty
:

  • Oświadczenie o stopniu awansu zawodowego

  • Zaświadczenie o kształceniu na kierunku technik automatyk (zaświadczenie musi zawierać pieczęć placówki i podpis osoby upoważnionej do wydawania tego typu dokumentów) – w przypadku pracownika CRE WŁ w Łodzi zaświadczenie powinno zwierać dodatkowo informację o wymiarze etatu

  • Oświadczenie dotyczące prowadzenia zajęć praktycznych na kierunku technik automatyk , a w przypadku nauczycieli CRE WŁ w Łodzi informacja, że zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem planowanego do zakupu sprzętu.

  • Oświadczenie dotyczące wykorzystanie w trakcie zajęć metod aktywizujących rozwijających kompetencje najbardziej potrzebne pracodawcom zatrudniającym TA
    (dotyczy nauczycieli CRE WŁ w Łodzi)


Dokumenty należy składać do 19 czerwca br., w pokoju 10 lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z dopiskiem Biuro projektów.
Opis projektu dostępny jest na tablicach ogłoszeń, w biurze projektu oraz na stronie internetowej placówki, w zakładce Projekt UE „Nowoczesne pracownie zawodowe – nowoczesne kształcenie techników automatyków”

Opis dokumentów, jakie należy złożyć dostępny jest w pokoju koordynatora projektu (pokój 10), na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu Dyrektora.

Formularz rekrutacyjny oświadczenia

Ogłoszenie o rekrutacji

Oswiadczenia-do-formularza-zgloszeniowego

Regulamin projektu

Załącznik nr 1a do Regulamin CKU Projektu EFS – Protokół CKU Obrad komisji rekrutacyjnej Uczestników Projektu NL CKU

Załącznik nr 1b do Regulamin CKU Projektu EFS – Protokół CKU Obrad komisji rekrutacyjnej Uczestników Projektu NL z poza CKU

Last Updated on 14 czerwca, 2022 by admin_cku