Na początek warto wiedzieć, że… !

Jesteśmy bezpłatną  publiczną policealną szkołą zawodową – nie wymagamy świadectwa maturalnego
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne
Nie mieszkacie w Łodzi – mamy dla Was  atrakcyjne pokoje w BursieSWŁ  >>
Uczymy zawodowego języka obcego na różnych poziomach zaawansowania /j. angielski/
Uczymy języka migowego
Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
Organizujemy atrakcyjne  praktyki zawodowe
Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.


Zasady naboru do szkoły:  dla młodzieży i dla dorosłych oraz wykaz  potrzebnych dokumentów:

Kandydaci u
biegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej  /matura nie jest wymagana/
 • podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne
 • wypełniony Wniosek o przyjęcie:
  1. do Samorządowej Szkoły Policealnej nr 2  /kształcenie w systemie stacjonarnym – dziennym/do pobrania tutaj   
  2. do Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi /kształcenie w systemie stacjonarnym – wieczorowym i zaocznym/  – do pobrania tutaj  
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego  – lista podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania badań uczniów  znajduje się tutaj >>
 •  zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia  /dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy/

Szczegółowy wykaz kierunków kształcenia w naszym Centrum znajdziecie tutaj >>
Nie mieszkasz w Łodzi – mamy dla Ciebie miejsce w Bursie SWŁ

Załączniki do Wniosku o przyjęcie do szkoły, jeśli występuje wymieniona sytuacja:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  –  do pobrania tutaj 
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kandydata
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – do pobrania tutaj    lub dokument potwierdzający rozwód, separację, akt zgonu małżonka
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Uwaga! Osoby przebywające poza granicami kraju przesyłają wymagane dokumenty pocztą elektroniczną,  następnie dostarczają oryginały w późniejszym terminie.


Zasady naboru i  potrzebne dokumenty na kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy : aktualny wykaz KKZ znajduje się tutaj >>  oraz inną pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • wypełniony Wniosek o przyjęcie na kurs  –  do pobrania tutaj  
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  – lista podmiotów, które zostały wybrane do wykonywania badań uczniów znajduje się tutaj >>

Załączniki do Wniosku o przyjęcie na kurs,  jeśli występuje wymieniona sytuacja:

 • oświadczenie dotyczące nieposiadania żadnych kwalifikacji zawodowych – do pobrania tutaj   
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata –  do pobrania tutaj
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kandydata
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – do pobrania tutaj       lub dokument potwierdzający rozwód, separację, akt zgonu małżonka
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi   /kształcenie w systemie dziennym i zaocznym/  składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do KPSS w Łodzi
 • świadectwo maturalne – oryginał,
 •  zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 • 4 zdjęcia.
 •  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Last Updated on 15 lipca, 2018 by admin_cku