13.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz
z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt:  „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Znak postępowania  Projekt/CKU/XI/D/1/2018

Szczegółowe informacje >>

 


 

Last Updated on 13 listopada, 2018 by admin_cku