2.11.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę – doposażenie pracowni na kierunkach higienistka stomatologiczna (HS), protetyk słuchu (PS), technik elektroradiolog (TE), technik masażysta (TM), technik usług kosmetycznych (TUK) wraz z przeszkoleniem nauczycieli projektu pt: „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego   Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej   XI  Edukacja,  Kwalifikacje,  Umiejętności Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b8573dc-75ae-415d-a4da-66b9c8c82a93

Ofertę wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 13.11.2018 do godz. 11.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

Załączniki:

  • Ogłoszenie o zamówieniu – tutaj    >>
  • Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)– tutaj  >>
  • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy w formacie .doc – tutaj  >>    oraz  w formacie  .pdf – tutaj >>
  • Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 3 – Oświadczenia – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 5 – Pełnomocnictwo – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na Część 1 zamówienia  /programator HiPro2/ – tutaj  >>
  • Załącznik Nr 7 – wzór Umowy na Część 2 zamówienia /stołek obrotowy/ – tutaj  >>
  • Załącznik nr 8 – wzór umowy na Część 3 zamówienia /krzesło dla operatora lekarza/ – tutaj >>

 


 

Last Updated on 6 listopada, 2018 by admin_cku